Regulamin

REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO ORAZ APLIKACJI MOBILNEJ „CO ROBIMY DZISIAJ?”

Poniższy Regulamin określa zasady funkcjonowania i użytkowania:
- serwisu internetowego „Co Robimy Dzisiaj?”, zwanego dalej „Portalem”, znajdującego się pod adresem http://corobimydzisiaj.pl
- aplikacji mobilnej „Co Robimy Dzisiaj?”, zwanej dalej „Aplikacją”.
W Regulaminie określone są podstawowe zasady funkcjonowania Portalu i Aplikacji, prawa i obowiązki jego Użytkowników, Partnerów oraz Administratora.

DEFINICJE:
- Administrator - właściciel Portalu „Co Robimy Dzisiaj?”, firma NETMACHINA Radosław Ługowicz (os. Powstań Narodowych 1/63, Poznań), i Aplikacji „Co Robimy Dzisiaj?”,
- Użytkownik - osoba fizyczna, osoba prawna bądź jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, korzystająca z Portalu lub Aplikacji,
- Partner - osoba fizyczna, osoba prawna bądź jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, dodająca Wydarzenie do zasobów Portalu lub Aplikacji lub zarządzająca tym Wydarzeniem,
- Regulamin – niniejszy dokument,
- Wydarzenie – wydarzenie kulturalne, sportowe, artystyczne, muzyczne, edukacyjne etc. o charakterze publicznym,

I. ZASADY OGÓLNE:
1. Niniejszy Portal ma charakter wyłącznie informacyjny. Korzystanie z Portalu i Aplikacji jest bezpłatne.
2. W ramach Portalu i Aplikacji udostępnia się Użytkownikom informacje na temat Wydarzeń o charakterze publicznym oraz terminach i miejscach, w których odbywają się te Wydarzenia. Portal może udostępniać wszelkie dodatkowe informacje o Wydarzeniach (np. ceny biletów, miejsca i sposoby zakupu biletów, zasady uczestnictwa w Wydarzeniach etc.), o ile informacje takie zostały udostępnione przez organizatora Wydarzenia lub Partnera.
3. Informacje publikowane na Portalu i Aplikacji pochodzą z publicznie dostępnych źródeł. Portal ani Aplikacja nie pośredniczą ani nie biorą udziału w organizacji Wydarzeń w jakiejkolwiek formie.
4. Korzystając z Portalu lub Aplikacji akceptujesz postanowienia Regulaminu a także Polityki Prywatności i zobowiązujesz się przestrzegać określonych w nich zasad.
5. Korzystanie z Portalu lub Aplikacji ma charakter dobrowolny.

II. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW i ADMINISTRATORA
1. Użytkownik ma prawo do przeglądania aktualnych informacji o Wydarzeniach.
2. Użytkownik ma obowiązek przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
3. Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia, bez podania przyczyny, informacji o Wydarzeniu.
4. Administrator zastrzega sobie prawo do zablokowania Użytkownika, który nie stosuje się do postanowień niniejszego Regulaminu.
5. Administrator zastrzega sobie prawo do zablokowania Użytkownika, który łamie powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności podejmuje działania zmierzające do naruszenia prywatności innych Użytkowników, jak również który w jakikolwiek inny sposób łamie zasady powszechnie przyjętej Netykiety.
6. Administrator nie odpowiada w żaden sposób za informacje przekazywane i publikowane na Portalu lub Aplikacji, za ich prawdziwość, rzetelność oraz autentyczność fotografii.
7. Administrator nie odpowiada za odwołanie Wydarzenia, w szczególności przez organizatora z jakichkolwiek przyczyn, jak również za niedojście Wydarzenia do skutku z powodu osób trzecich lub siły wyższej.
8. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia działania Portalu lub Aplikacji spowodowane działaniem siły wyższej, awariami lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników, Partnerów lub osób trzecich.
9. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego całkowitego lub częściowego wyłączenia Portalu lub Aplikacji w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Użytkowników oraz Partnerów.

III. PARTNERZY; DODAWANIE WYDARZEŃ I ZARZĄDZANIE WYDARZENIAMI
1. Partnerzy mogą dodawać Wydarzenia oraz zarządzać tymi Wydarzeniami z wykorzystaniem zakładki http://corobimydzisiaj.pl/dodaj - poprzez wskazanie źródła zewnętrznego (import) lub z wykorzystaniem formularza.
2. W celu dodania Wydarzenia z wykorzystaniem formularza Partner powinien wskazać swój adres e-mail, tytuł Wydarzenia, czas, datę i miejsce Wydarzenia, informacje dodatkowe oraz zdjęcie poglądowe.
3. Tytuł Wydarzenia, informacje dodatkowe oraz zdjęcie poglądowe nie mogą zawierać treści sprzecznych z prawem, obraźliwych, wulgarnych ani w jakikolwiek sposób naruszających zasady współżycia społecznego lub Netykiety, jak również nie mogą godzić w prawa przysługujące osobom trzecim, w szczególności w prawa autorskie lub pokrewne, bez zgody osób, którym prawa te przysługują.
4. Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia Wydarzenia o charakterze innym niż publiczne, jak również Wydarzenia fikcyjnego, a także Wydarzenia dodanego z naruszeniem ust. 3, nawet bez podania przyczyny.
5. Administrator zastrzega sobie prawo zablokowania możliwości dodawania Wydarzeń Partnerom naruszającym postanowienia niniejszego rozdziału nawet bez podania przyczyny.
6. W celu zmiany lub usunięcia wydarzenia Partner zobowiązany jest skontaktować się z Administratorem serwisu poprzez adres e-mail: info@corobimydzisiaj.pl

WYMAGANIA TECHNICZNE
1. W celu korzystania z Portalu lub Aplikacji Użytkownik powinien zapewnić sobie dostęp do sieci Internet.
2. W celu dodawania Wydarzeń lub zarządzania nimi Partner powinien zapewnić sobie dostęp do sieci Internet oraz zarejestrować konto Partnera, według wymogów opisanych w dziale III
3. Administrator nie ustanowił szczególnych lub nietypowych wymagań sprzętowych dla korzystania z niniejszego Portalu.
4. Korzystanie z Portalu jest możliwe za pomocą następujących przeglądarek: Chrome, Firefox, Opera, Safari, Internet Explorer.
5. Korzystanie z Aplikacji jest możliwe z użyciem sprzętu zawierającego oprogramowanie Android 4.2 lub nowsze.

POLITYKA PRYWATNOŚCI
Politykę prywatności można przeczytać pod tym adresem.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania w Portalu lub Aplikacji.
2. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w całości lub części w każdym czasie, po uprzednim publicznym ogłoszeniu tego faktu na łamach Portalu i w Aplikacji.